Канад виз-БОГИНО ХУГАЦААГААР СУРАЛЦАХ ОЮУТАН /6 САР БА ТҮҮНЭЭС БАГА ХУГАЦААГААР/

Эцэг эхийн албан тушаал, цалин, ажилд орсон он, сар, өдөр зэргийг дурьдсан ажил олгогчын гарын үсэг бүхий албан толгойтой цаасан дээр үйлдэгдсэн албан захидлын эх хувиуд.

Хэдэн сарын санхүүгийн түүхийг харуулсан банкны бичиг баримтын эх хувь (ж: Хадгаламжийн гэрчилгээ, банкны дэвтэр г.м

Зохион байгуулалттай суралцах бүлэг зорчигсдын хувьд сургалтын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, сургалтанд хамрагдагсдын нэрсийн жагсаалт, сургалт болон холбогдох зардлыг хэн хариуцах тухай мэдээллийг агуулсан урилга бүхий захидал

Сургалтын төлбөрийн тодорхой дүн, эхлэх ба дуусгавар болох он, сар, өдөр болон бүртгүүлэх эцсийн хугацааг тусгасан Канадын сургуулийн захиргаа эсхүл бүртгэлийн албаны үйлдсэн элсэлтийг зөвшөөрсөн албан бичгийн эх хувийг (1) нэг хувь хуулбарын хамт

Хэрэв зорчигч нь 18-аас доош настай (энэ нь Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island,

Québec, Saskatchewan мужийн сургуульд суралцагсдад хамаарна) эсхүл 19-өөс доош настай (энэ нь British Columbia, New Brunswick, Newfoundland,Nova Scotia, North West Territories, Nunavut, Yukon мужийн сургуульд суралцагсдад хамаарна) бол эцэг, эхийн болон Канад дахь Асран Хамгаалагчийн Мэдэгдэл. Асран Хамгаалагчийн Мэдэгдэлийг http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf цахим хаягнаас татаж авч болно.

 

Эзэмшсэн хамгийн дээд боловсролын дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s