КАНАД ВИЗ-ЖУУЛЧИН

Хэрэв та ажил эрхэлдэг бол, таны аялах хугацаанд чөлөө олгосон тухай, болон дараахь мэдээллийг агуулсан таны ажилладаг байгууллагын, албан толгойтой цаасан дээр бичигдсэн гарын үсэг бүхий албан захидлын эх хувь. Үүнд:

o Өргөдөл гаргагчын нэр, албан тушаал, цалин болон ажилд авсан он, сар, өдөр;

o Ажил олгогчийн Монгол хэл дээр бичигдсэн нэр, хаяг мөн утас, факсийн дугаар;

Тэтгэвэрт байдаг бол таны тэтгэврийн хэмжээг харуулсан Тэтгэврийн дэвтэр;

Хэрэв та сургуулийн амралтаас бусад цаг үеэр зорчиж буй оюутан, сурагч бол таныг сургуульдаа сурч байгаа, сурлага сахилга сайтай бөгөөд хичээлээс түр чөлөөлөх зөвшөөрөл олгосон тухай дурдагдсан сургуулийн тодорхойлолтын эх хувь;

Аялалын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө.

Хэдэн сарын санхүүгийн түүхийг харуулсан банкны бичиг баримтын эх хувь (ж: Хадгаламжийн гэрчилгээ, банкны дэвтэр г.м.);

Монгол дахь өөрийн эзэмшлийн хөрөнгийн баримт (ж: орон сууц өмчлөлийн эрхийн болон тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн гэрчилгээний эххувь г.м.);

Өмнөх аялалын нотолгоо (ж: өмнөх паспорт г.м).

Таны аялалыг төлөвлөхөд тусалсан (хэрэв холбогдолтой бол Монгол ба Канад Улс дахь) бүх зуучлагч этгээдүүдийн нэр, хаяг.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s